Investment in a flywheel from QuinteQ for efficient energy storage

 

QuinteQ Energy from Nijmegen has acquired a unique technology from Boeing for the storage of energy in the form of an ultra-efficient and therefore economical flywheel. To further develop its technology, QuinteQ receives funding from the Innovation Fund ION +, an innovation fund for SMEs in Gelderland, which actively supports the transition to a low-carbon economy.

 

The effective storage of energy is an important condition for the success of the energy transition. During the day you generate more solar energy than in the evening. And wind energy does not consistently deliver the same amount of energy, while the demand for readily available electricity is only increasing. Paul Vosbeek, CEO of QuinteQ: “With our technology we can compensate for the difference in the supply and demand of energy. This is caused by the increasing but fluctuating generation of renewable energy on the one hand, and demand on the other, such as fast charging of cars. A flywheel can help to smooth out these peaks and dips and thus ensure a more stable and affordable energy system. ”

 

Higher rotational speed

The QuinteQ flywheel stores a lot of power. Vosbeek explains how this can be done: “We have found a way to make the rotational speed of the flywheel much higher than alternatives that are currently on the market. The secret lies in the stabilization of the flywheel’s rotor. Thanks to an advanced combination of magnetic fields, we can achieve much higher rim speeds. Due to the complete absence of friction, there is hardly any loss of energy. And because the technology can be used in combination with batteries, we can not only deliver large capacities, but the energy can also be preserved for a long time.”

 

QuinteQ’s technology can be widely deployed. Consider, for example, the absorption of power peaks and dips when trains decelerate and accelerate or charging infrastructure for electric buses. It can also be an environmentally friendly alternative to generators in the event of a power outage, such as for data centers or hospitals. In 2019 the company won the Enpuls Challenge, a prize for the most promising solution to advance the energy transition.

 

Financing

Originally, the QuinteQ flywheel was developed by Boeing as an application for power delivery in space platforms. With the investment by OostNL, QuinteQ can further develop the product into a flywheel for storage of electricity. “There are still steps to be taken to bring our flywheel onto the market commercially. The technology is there, the funding from ION + makes it possible for us to build prototypes and demonstrate the flywheel in a test setup. Our ambition is to commercialize the flywheel on the market by 2024. To this end, we will initially focus on smoothing power peaks in decentralized energy networks, industry, logistics and transport, ”says Vosbeek.

 

“We would all like to generate more sustainable energy in order to emit less CO2. Then, energy storage solutions are essential. QuinteQ develops an innovative and effective storage method based on an old principle. This fits in perfectly with the objectives of ION + investing in innovative SMEs that offer solutions for societal challenges, ”says Jeroen Gierveld, Energy Investment Manager at Oost NL.

 

ION+ is an innovation fund for SMEs in Gelderland and is financed by a contribution from the European subsidy program OP-Oost and co-financing from the province of Gelderland. With this fund, the province of Gelderland accelerates innovations in the field of energy, among other things. Oost NL is fund manager and provides financing to SMEs in Gelderland in the most risky innovation phase.

 

The financing is partly due to co-financing from Rabobank and Boeing. To realize the test setup, QuinteQ works together with various parties from the region, such as the Siers Groep, Teijin Aramid, Bredenoord, Saxion Hogeschool and the University of Twente. For example, in the project consortium “Flywheel technology for energy storage in microgrids”, which was partly established by an EFRO subsidy.

 

For more information, please contact paul@quinteqenergy.com or jeroen.gierveld@oostnl.nl

 

 

Article in Dutch:

 

INVESTERING IN ONTWIKKELING VLIEGWIEL VAN QUINTEQ VOOR EFFICIËNTE ENERGIEOPSLAG

 

QuinteQ Energy uit Nijmegen heeft een unieke technologie verworven van Boeing voor de opslag van energie in de vorm van een ultra-efficiënt en daardoor economisch vliegwiel. Om haar technologie verder te ontwikkelen ontvangt QuinteQ financiering vanuit het Innovatiefonds ION+, een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland, dat de overgang naar een koolstofarme economie actief ondersteunt.

 

De effectieve opslag van energie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de energietransitie. Overdag wek je meer zonne-energie op dan ’s avonds. En ook windenergie levert niet constant dezelfde hoeveelheid energie terwijl de vraag naar direct beschikbare elektriciteit alleen maar toeneemt. Paul Vosbeek, CEO van QuinteQ: “We kunnen met onze technologie het verschil in vraag en aanbod van energie opvangen. Die ontstaat door de toenemende maar fluctuerende opwek van duurzame energie aan de ene kant, en de vraag anderzijds, zoals het snelladen van auto’s. Een vliegwiel kan helpen om deze pieken en dalen af te vlakken en zo zorg te dragen voor een stabielere en betaalbare energiehuishouding.”

 

Hogere omloopsnelheid

Het vliegwiel van QuinteQ slaat veel vermogen op. Vosbeek legt uit hoe dat kan: “We hebben een manier gevonden om de omloopsnelheid van het vliegwiel veel groter te maken dan alternatieven die nu op de markt zijn. Het geheim zit in de stabilisatie van rotor van het vliegwiel. Dankzij een geavanceerde combinatie van magnetische velden kunnen we veel hogere snelheden bereiken. Door het volledig ontbreken van wrijving is er nauwelijks verlies van energie. En omdat de technologie in combinatie met batterijen te gebruiken is, kunnen wij niet alleen grote vermogens leveren maar kan de energie ook lang bewaard blijven.”

 

De technologie van QuinteQ kan breed worden ingezet. Denk aan de opvang van pieken en dalen in vermogen bij start- en stopsystemen van treinen of laadinfrastructuur voor elektrische bussen. Ook kan het een milieuvriendelijk alternatief zijn voor generatoren als de stroom uitvalt, zoals bij datacenters of ziekenhuizen. In 2019 won het bedrijf de Enpuls Challenge, een prijs voor de beste oplossing voor nieuwe energie.

 

Financiering

Oorspronkelijk is het vliegwiel van QuinteQ ontwikkeld door Boeing, als toepassing voor vermogenslevering in ruimteplatformen. Met de investering kan QuinteQ het product doorontwikkelen naar een vliegwiel voor opslag van elektriciteit. “Om ons vliegwiel commercieel op de markt te brengen zijn er nog stappen te zetten. De technologie is er, de financiering vanuit ION+ maakt het voor ons mogelijk prototypes te bouwen en het vliegwiel in een testopstelling te demonstreren. Onze ambitie is om het vliegwiel in 2024 commercieel op de markt te brengen. Hiervoor richten wij ons in eerste instantie op het afvlakken van vermogenspieken in decentrale energienetwerken, industrie, logistiek en transport,” vertelt Vosbeek.

 

“We willen allemaal graag meer duurzame energie opwekken om zo minder CO2 uit te stoten. Dan zijn oplossingen voor energieopslag essentieel. QuinteQ ontwikkelt met een oud principe een innovatieve en effectieve opslagmethode. Daarmee past het perfect in de doelstellingen van ION+ investeren in innovatief mkb dat oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen,” aldus Jeroen Gierveld, investment manager Energy bij Oost NL.

 

ION+ is een innovatiefonds voor mkb-ers in Gelderland en wordt gefinancierd door een bijdrage uit het Europese subsidieprogramma OP-Oost en een cofinanciering van de provincie Gelderland. Met dit fonds versnelt provincie Gelderland innovaties op het terrein van onder andere energie. Oost NL is fondsmanager en verstrekt de financiering aan Gelderse mkb-ers in de meest risicovolle innovatiefase.

 

De financiering komt mede tot stand door een cofinanciering van Rabobank en Boeing. Om de testopstelling te realiseren werkt QuinteQ samen met verschillende partijen uit de regio, zoals de Siers Groep, Teijin Aramid, Bredenoord, Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Bijvoorbeeld in het projectconsortium “Vliegwieltechnologie voor energieopslag in microgrids’ dat mede door een EFRO-subsidie tot stand kwam.

 

About QuinteQ

At QuinteQ, we have the vision that everyone should have access to clean, affordable & reliable energy. We have taken on the challenge to develop and introduce a high-tech flywheel energy storage technology with the goal to provide an affordable and flexible energy storage solution to support the energy transition. It is our mission to design and build our products with the lowest possible footprint during production, operation, and re-use of the materials once a system is retired.